Županijska uprava za ceste

Suglasnosti i zahtjevi

Akti koje izdaje ŽUC

Županijska uprava za ceste Osječko-baranjske županije izdaje slijedeće pojedinačne pismene akte:
Priključak i prilaz (članak 52. Zakona o  cestama)
Posebne uvjete građenja priključka ili prilaza


Uz zahtjev se prilaže:

- Projekt prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07)
- Idejni projekt


Suglasnost na izvođenje priključka ili prilaza

Uz zahtjev se prilaže:

- Projekt prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07)
- Glavni građevni projekt


Objekti ili instalacije (članak 58. Zakona o cestama)

Posebne uvjete građenja objekata ili instalacija

Uz zahtjev se prilaže:

- Idejni projekt


Mišljenje na tehničku dokumentaciju (suglasnost) za građenje objekata ili instalacija

Uz zahtjev se prilaže:

- Glavni građevni projekt


Obavljanje radova na cestama (članak 57. Zakona o  cestama)
Suglasnost na izvođenje radova


Uz zahtjev se prilaže :

- Prometni elaborat (članak 61. Zakona o cestama)
- Građevna dozvola ili lokacijska dozvola (ako po Zakonu nije potrebna građevna)
- Glavni građevni projekt (ili Izvedbeni projekt)


Reklame uz ceste (članak 59. Zakona  cestama)

Suglasnost na postavljanje reklame

Uz zahtjev se prilaže :

- Projekt prema Pravilniku o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02)
- Idejni projekt
- Ugovor o obavljanju prateće djelatnosti (ako se reklama postavlja unutar cestovnog zemljišta)


Zatvaranje ceste radi izvođenja radova (članak 60. Zakona o cestama)

Suglasnost na zatvaranje ceste za promet


Uz zahtjev se prilaže:

- Prometni elaborat
- Građevna dozvola ili lokacijska dozvola (ako po Zakonu nije potrebna građevna)
- Glavni građevni projekt (ili Izvedbeni projekt)


Zatvaranje ceste radi održavanja priredbe ili druge manifestacije na cesti (članak 60. Zakona o  cestama)

Sportske priredbe i druge manifestacije na javnim cestama mogu se održavati pod uvjetima i na način utvrđen posebnim zakonom (Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08)-članak 183.)

Prethodna suglasnost na zatvaranje ceste za promet

Uz zahtjev se prilaže:

- Elaborat privremene regulacije prometa izrađen sukladno "Pravilniku o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)".

Pregled dokumentacije za sklapanje ugovora o korištenju cestovnog zemljišta radi osnivanja PRAVA SLUŽNOSTI I PRAVA GRAĐENJA na županijskim i lokalnim cestama

1. Zahtjev korisnika za sklapanje ugovora treba sadržavati: točan naziv podnositelja zahtjeva, ime i prezime odgovorne osobe, broj mob-telefona, fax-a, E-mail, Registracijski broj, matični broj, OIB, broj žiro-računa

2. Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoć za potpis ugovora)

3. Točne podatke o lokaciji - naziv lokacije, vrsta i oznaka ceste, kilometarska stacionaža, strana ceste i broj katastarske čestice/čestica na kojoj/kojima se osniva pravo služnosti ili pravo građenja

4. Planirano vrijeme početka i dovršetka obavljanja radova

5. Kopija katastarskog plana s označenom katastarskom česticom odnosno katastarskim česticama ceste na kojoj/kojima se osniva pravo služnosti, te pripadajući z.k. izvadak za svaku katastarsku česticu pojedinačno

6. Izračun tražene površine za korištenje cestovnog zemljišta za pravo služnosti odnosno pravo građenja (duljina x širina) izražen u m2, ovjeren od strane ovlaštenog geodeta ili ovlaštenog projektanta za svaku kat. česticu pojedinačno. Izračun tražene površine navesti u zahtjevu iz točke 1. ovog pregleda dokumentacije

 

Pregled dokumentacije za sklapanje ugovora o KORIŠTENJU CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJU DJELATNOSTI na županijskim i lokalnim cestama

1. Zahtjev korisnika za sklapanje ugovora treba sadržavati: točan naziv podnositelja zahtjeva, ime i prezime odgovorne osobe, broj mob-telefona, fax-a, e-mail, Registracijski broj, matični broj, OIB, broj žiro-računa

2. Idejno rješenje (projekt) objekta

3. Dinamika i rokovi izgradnje – izvori financiranja

4. Vrsta djelatnosti koju će obavljati u objektu – namjena korištenja izgrađenog objekta

5. Planirano vrijeme početka obavljanja djelatnosti

6. Rješenje i izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike)

7. Ime i prezime, te funkciju osobe koja zastupa pravnu osobu i punomoć potpisnika ugovora

8. Kopiju katastarskog plana s katastarskim česticama na kojima se objekt nalazi ili gradi i katastarskom česticom ceste s pripadajućim zemljišno-knjižnim izvatkom ili posjedovnim listom ovjerenog od nadležnog katastarskog ureda (izvornik)

9. Izvadak iz parcelacijskog elaborata, skicu mjerenja, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja ili situaciju prometnog rješenja (iz projekta) na kojoj je utvrđena točna površina zemljišta koja pripada javnoj cesti, ovjerena od ovlaštenog geodeta ili ovlaštenog projektanta

10. Visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta na županijskim cestama utvrđena je u iznosu od      20,00 kn/m2 odnosno 15,00 kn/m2 za lokalne ceste mjesečno koji se korigira koeficijentom korištene površine s kumulativnim obračunom.

POVRŠINA KORIŠTENOG
CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

KOEFICIJENT USKLAĐIVANJA

do 50 m²

1,00

51 – 100 m²

0,83

101 – 150 m²

0,67

151 – 200 m²

0,50

201 – 250 m²

0,40

251 – 300 m²

0,33

301 – 350 m²

0,27

351– 400 m²

0,22

401 – 500 m²

0,20

preko 500 m²

0,13

 

Pregled dokumentacije za sklapanje ugovora o POSTAVLJANJU REKLAMNIH PLOČA I  UREĐAJA uz županijske i lokalne ceste

        1. Zahtjev korisnika za sklapanje ugovora o korištenju cestovnog zemljišta s točnim nazivom podnositelja zahtjeva, ime i prezime odgovorne osobe, broj mob-telefona, fax-a, e-mail, OIB, broj žiro-računa

2. Točne podatke o lokaciji – naziv dionica, mjesto, ulica i broj, strana ceste i broj katastarske čestice na kojoj se postavlja reklamna ploča ili uređaj

3. Rješenje o upisu pravne osobe u sudski registar / obrtni registar

4. Idejni projekt ili drugi verificirani dokument iz kojeg je vidljiv tip i i točne dimenzije reklamne ploče ili uređaja (npr. jednostrana / dvostrana / zidna ...)

5. Kopiju katastarskog plana s katastarskim česticama na kojima se postavlja reklamna ploča ili uređaj (ucrtati položaj), te pripadajući z.k. izvadak

6. Visina naknade za postavljanje reklamnih panoa i uređaja utvrđuje se u iznosu od 50,00 kn/m2 reklamnog prostora mjesečno

 

Pregled dokumentacije za postavljanje ljetnih terasa na CESTOVNOM ZEMLJIŠTU uz županijske i lokalne ceste

1. Zahtjev korisnika za sklapanje ugovora o korištenju cestovnog zemljišta s točnim nazivom podnositelja zahtjeva, ime i prezime odgovorne osobe, broj mob-telefona, fax-a, e-mail, OIB, broj žiro-računa

2. Idejno rješenje (projekt) objekta s dimenzijama

3. Vrsta djelatnosti koju će obavljati u objektu – namjena korištenja izgrađenog objekta

4. Planirano vrijeme obavljanja djelatnosti (od – do)

5. Rješenje i izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike)

6. Kopiju katastarskog plana s katastarskim česticama na kojima se objekt nalazi ili gradi i katastarskom česticom ceste s pripadajućim zemljišno-knjižnim izvatkom ili posjedovnim listom ovjerenog od nadležnog katastarskog ureda (izvornik)

7. Visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta na županijskim cestama utvrđena je u iznosu od 20,00 kn/m2 odnosno 15,00 kn/m2 za lokalne ceste mjesečno