O nama

Županijska uprava za ceste

Uprava za ceste Osječko baranjske županije osnovana je 1997. godine na osnovu Odluke o osnivanju koju je donijela Skupština Osječko-baranjske županije 04. travnja 2007. godine u skladu sa tada važećim Zakonom o javnim cestama ( „Narodne novine“ broj 100/96 ).

Na osnovu Uredbe o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala temeljem Zakona o javnim cestama („Narodne novine“ broj 112/97) Uprava za ceste Osječko-baranjske županije počela je sa radom 01.01.1998. godine.

Sjedište Uprave za ceste Osječko-baranjske županije je u Osijeku, Vijenac Ivana Meštrovića 14 e, OIB 41141753016.

Naša osnovna djelatnost je izgradnja, upravljanje, održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta Osječko-baranjske županije. Upravljamo s ukupno 1.113,217 km cesta. Od toga je 632,304 km županijskih i 480,913 km lokalnih cesta.

Naša se djelatnost realizira kroz tri programa radova: kroz program radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta, program radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta i program radova rekonstrukcije i izgradnje županijskih i lokalnih cesta.

Sva tri programa radova izvode se sukladno godišnjem Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije.

- U okviru navedenih djelatnosti obavljaju se svi poslovi propisani Zakonom o javnim cestama.
- Županijska uprava ne izvodi izravno radove građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta.
- Izvođenje radova građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta, Županijska uprava ustupa sukladno propisima o postupku nabavke roba i usluga, te ustupanju radova koji se plaćaju sredstvima državnog proračuna.
 
Sredstva za rad Županijske uprave za obavljanje djelatnosti osiguravaju se iz:
- prihoda utvrđenih Zakonom o javnim cestama
- drugih izvora u skladu sa Zakonom