Zakoni i pravilnici

Zakoni i pravilnici

AKTI I ODLUKE


Odluka o osnivanju Uprave za ceste 
Statut uprave za ceste Osječko-baranjske županije

 

ZAKONI

Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22

Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/2019, 125/2019  

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade NN 74/14, 69/17, 98/2019 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/15, 118/18, 110/19

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu NN 41/2018, 98/2019, 30/2021, 114/2022

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina NN 78/15

Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/1967/23

Zakon o javnoj nabavi NN 120/16, 114/2022

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta NN 22/14, 98/19, 114/22

Zakon o gospodarenju otpadom NN 84/21, 142/23

Zakon o prijevozu opasnih tvari NN 79/07

Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23

Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina NN 80/11, 144/21

Zakon o zaštiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/201814/2021     

Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 78/15, 12/18 118/2018 

Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19127/19, 155/23

Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN 111/2018, 83/2023

Zakon o platnom prometu NN 66/2018, 114/2022

Zakon o porezu na dodanu vrijednost NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/2039/22, 113/22, 33/23, 114/23, 35/24

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/2021

Zakon o računovodstvu NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/2018, 42/2020, 47/2020, 114/2022, 82/2023 

Zakon o lovstvu NN 99/18, 32/19, 32/20

Zakon o radu NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15, 69/22

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18

PRAVILNICI

Pravilnik o autobusnim stajalištima NN 119/07

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave NN 65/1775/20.

Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 81/2020, 106/2022 

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest NN 69/16

Pravilnik o izdavanju dozvola za izvanredni prijevoz NN 104/93

Pravilnik o izvanrednom prijevozu NN 92/201845/2020 

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti NN 78/1443/2020 

Pravilnik o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste NN 32/9496/9433/01122/0383/0469/069/09

Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele NN 96/13

Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti NN 119/0791/0839/11

Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila NN 76/97141/02

Pravilnik o održavanju cesta NN 90/143/2021

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23)

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17144/2030/23)

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/1719/23)

Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN 6/12)

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17)

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24)

Pravilnik o ophodnji javnih cesta NN 75/147/2021

Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste NN 119/07

Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta NN 40/00

Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama NN 92/2019

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN 33/0564/05155/0514/1192/2019

Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste NN 140/13

Pravilnik o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima NN 56/15

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama NN 85/1624/1770/2019 60/2020 

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama NN 87/0264/16

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu NN 95/14

Uputa o postupanju pri izdavanju posebnih uvjeta građenja 2016., Izmjena i dopuna 2017.

UREDBE

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta NN 34/12

Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu republike Hrvatske NN 10/14, 95/15

Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina NN 74/14

Uredba o Središnjem registru državne imovine NN 3/2020 

Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN 95/2019 

ODLUKE

Odluka o razvrstavanju javnih cesta NN 59/202364/202371/2023, 97/2023

Odluka o visini i načinu plaćanja troškova kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila 2023. / Izmjena Odluke / Pročišćeni tekst

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti NN 87/14

Odluka o visini naknade za postavljanje reklamnih panoa na javnim cestama NN 13/95

Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj NN 121/2020, 143/2023