Upravno vijeće

Upravno vijeće

Upravno vijeće donosi programe rada i razvoja Županijske uprave za ceste Osječko-baranjske županije, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste Osječko-baranjske županije i Statutom Županijske uprave za ceste Osječko-baranjske.

 

Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja, a uz pribavljeno mišljenje Županijskog poglavarstva i prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, donosi Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta. Dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu Županijskom poglavarstvu i Županijskoj skupštini.

Županijska skupština na prijedlog župana imenuje i razrješava predsjednika i četiri člana Upravnog vijeća. Mandat Upravnog vijeća traje četiri godine, sastoji se od pet članova dok radom Upravnog vijeća rukovodi predsjednik Upravnog vijeća

  • Dražen Trcović - predstavnik županije – predsjednik
  • Jurica Tolj - predstavnik županije – član
  • Marija Mišura - predstavnik županije – član
  • Mirko Pongrac - predstavnik županije – član
  • Hrvoje Pintarić - predstavnik Uprave za ceste
  • sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca
  • donosi odluke većinom glasova svih članova Upravnog vijeća
  • može osnivati povremena ili stalna radna tijela za stručnu obradu i praćenje pojedinih zadataka iz svoje nadležnosti
  • Odlukom o osnivanju radnog tijela utvrđuje se njegov sastav, djelokrug i druga pitanja značajna za rad toga tijela
  • donosi Poslovnik o radu