Javna nabava

Županijska uprava za ceste

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Dana 01. siječnja 2018.godine stupio je na snagu Pravilnik o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( NN 101/2017 ). Ovim Pravilnikom propisuje se objava dokumentacije u vezi gore navedenih postupaka u EOJN RH, stoga obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da sve  informacije potraže na stranicama službenog glasila RH. - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2017.G. I NJIHOVO IZVRŠENJE

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2016.G. I NJIHOVO IZVRŠENJE

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2015.G. INJIHOVO IZVRŠENJE

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2014.G. INJIHOVO IZVRŠENJE